കണ്ണാടി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി റംസാൻ കിറ്റ് വിതരണം

kpaonlinenews


കണ്ണാടിപറമ്പ. കണ്ണാടി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഈ വർഷത്തെ റംസാൻ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി…കണ്ണാടിയുടെ കരുതൽ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കിറ്റ് വിതരണം നടത്തിയത്, സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികളായ ആനന്ദ് പി പി, പ്രശാന്ത് മാസ്റ്റർ, ധനേഷ് സി വി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി..

Share This Article
error: Content is protected !!