മാതോടം ചവിട്ടടിപ്പാറയിൽ അരിങ്ങളയൻ പാഞ്ചു അന്തരിച്ചു

kpaonlinenews

ചവിട്ടടിപ്പാറയിലെ അരങ്ങളയൻ പാഞ്ചു നിര്യാതയായി. സഹോദരി കാർത്തിയായനി പരേതരായ കർത്തൂട്ടി, മാധവി, ബട്ടിച്ചി, കാ ഞ്ഞയ്,കരിഞ്ചി, കുഞ്ഞിരാമൻ, ഗോവിന്ദൻ

സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മാതോടം സമുദായ സ്മശനത്തിൽ,

Share This Article
error: Content is protected !!