ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

kpaonlinenews

കൊളച്ചേരി സെക്ഷനിൽ എൽ ടി ലൈനിൽ സ്പേസർ വർക്ക് ഉള്ളതിനാൽ കുമ്മായക്കടവ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കൊളച്ചേരി സെക്ഷനിൽ എൽ ടി ലൈനിൽ സ്പേസർ വർക്ക് ഉള്ളതിനാൽ നെടുവാട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മയ്യിൽ സെക്ഷനിൽ എൽ ടി ലൈനിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന മരച്ചില്ലകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ജോലി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ കുറ്റ്യാട്ടൂർ ബസാർ, മാച്ചേരി പീടിക ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധികളിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മയ്യിൽ സെക്ഷനിൽ എൽ ടി ലൈനിൽ സ്പേസർ ഇടുന്ന ജോലി നടക്കുന്നതിനാൽ പാവന്നൂർ ഇറിഗേഷൻ, വള്ളുവ കോളനി ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മയ്യിൽ സെക്ഷനിൽ എച്ച് ടി ലൈനിൽ ജോലി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ കരക്കണ്ടം, മാനവിയം റോഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശ്രീകണ്‌ഠപുരം സെക്ഷനിൽ എൽ ടി ടച്ചിംഗ് വർക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ essar, പൊള്ളയാട്, സ്പേസർ വർക്ക് നടക്കൂന്നതിനാൽ പെരൂഞ്ഞി, പെരുംകടവ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധികളിലും ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Share This Article
error: Content is protected !!