പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ചട്ടി വിതരണം

kpaonlinenews

പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ചട്ടി വിതരണം കുറ്റിയാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് വ്യക്തി ഗത അനുകൂല്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട്ടുകാർക്ക് ചട്ടിപച്ചക്കറി തൈ മണ്ണ് വളം അടങ്ങിയ കിറ്റ് ഒന്നാം വാർഡിൽ വാർഡ് മെമ്പർ യൂസഫ് പാലക്കൽ വിതരണം ചെയ്തു.ചടങ്ങിൽ പി ബിജു കേശവൻ നബൂതിരി സിസി ശശി പവിത്രൻ അബുബക്കർ അക്ഷയ് സമീറ വിപി സുജാത പിസി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു

Share This Article
error: Content is protected !!