സംസ്ഥാനതല ബീച്ച്ജൂഡോ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി മയ്യിൽ സ്വദേശി

kpaonlinenews

മയ്യിൽ.എറണാകുളം കുഴുപ്പിള്ളി ബീച്ചിൽ നടന്ന ഒന്നാമത് സംസ്ഥാന തല ബീച്ച് ജൂഡോ മത്സരത്തിൽ സീനിയർ വിഭാഗം മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂർ മയ്യിൽ സ്വദേശി സുഫിയാൻ പി പി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി സ്വർണ്ണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി.
മയ്യിൽ ഐ ടി എം കോളേജ് മൂന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥിയാണ് സുഫിയാൻ.

Share This Article
error: Content is protected !!