പുൽക്കൂട് ഒരുക്കൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

kpaonlinenews

ചെഗുവേര സെന്റർ പുല്ലൂപ്പി
20th വാർഷികാഘോഷത്തിന്റ ഭാഗമായി ഡിസം 25 ന് പുൽക്കൂട് ഒരുക്കൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു
വിജയികൾ
Ist ജെസ്സെ ആന്റണി
2nd സൈമൺ
3RD ദേവസി പുല്ലൂപ്പി
മുഴുവൻ മത്സരാത്ഥികൾക്കും പ്രോഝാഹന സമ്മാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!